Obchodná verejná súťaž - predaj rodinný dom - Rohozná

LESY MESTA BREZNO s.r.o., IČO: 36 027 537, Švermova 1027/7, 977 01 Brezno

vyhlasujú

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku spoločnosti Lesy mesta Brezno s.r.o. a to :  

Predmet súťaže:

  • stavba  -  hájovňa, súp. č. 640, evidovaná na pozemku parc. C KN č. 4873

a

  • pozemky

- parc. reg. C KN č. 4873  o výmere 818 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Brezno, v celosti

-parc. reg. C KN č. 4874 o výmere 87 m2, druh pozemku záhrady,  k.ú. Brezno, v celosti

- pozemok parc. reg. C KN č. 4875 o výmere 929 m2, druh pozemku záhrady,  k.ú. Brezno, v celosti

všetky evidované v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny  na liste vlastníctva č. 5506, k. ú. Brezno, pod B1  vlastníctvo vedené v prospech spoločnosti LESY MESTA BREZNO s.r.o.  v podiele 1/1

 

Bližšie informácie a tlačivá cenovej ponuky nájdete tu