Obchodná verejná súťaž - predaj pozemkov lesy Brezno - Hlinka

LESY MESTA BREZNO s.r.o., IČO: 36 027 537, Švermova 1027/7, 977 01 Brezno

vyhlasujú

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku spoločnosti Lesy mesta Brezno s.r.o. a to :  

 • novovytvorené parcely C-KN č. 8121/2 - trvalé trávne porasty  o výmere 862 m2, C-KN č. 8121/3  - trvalé trávne porasty  o výmere 799 m2  a C-KN č. 8121/5 trvalé trávne porasty  o výmere 719 m2, vytvorené geometrickým plánom vyhotovenom spoločnosťou Siman a Jorčík, spol. s r. o., IČO: 00634808 Židlovo 3 Brezno č.00634808-132/2018, ktoré vznikli oddelením z  parcely reg. C-KN č. 8121  trvalé trávne porasty  o výmere 9 207 m2 

všetky evidované v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny  na liste vlastníctva č. 5506, k. ú. Brezno, pod B1  vlastníctvo vedené v prospech spoločnosti LESY MESTA BREZNO s.r.o.  v podiele 1/1

 

Podmienky súťaže

Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli mesta Brezno, na internetovej stránke spoločnosti Lesy mesta Brezno s.r.o., www.lesybrezno.sk, mesta Brezno www.brezno.sk a oznámením v regionálnej tlači, kde sú podmienky tejto súťaže zverejnené

A/        Návrh do súťaže :

            predkladá uchádzač písomne na tlačive záväznej ponuky v zalepenej a neporušenej obálke poštou, alebo osobne doručením na sekretariát spoločnosti Lesy mesta Brezno s.r.o.na adresu:

 •       LESY MESTA BREZNO s.r.o.

Švermova 1027/7 
977 01 Brezno

s presným označením odosielateľa – uchádzača (adresa /trvalý pobyt resp. sídlo spoločnosti/miesto podnikania) na zadnej strane obálky,

 • obálku viditeľne označiť textom:

      „ Neotvárať SÚŤAŽ  – „pozemok Hlinka“,

 • súťažné návrhy môžu uchádzači predkladať v termíne najneskôr 25.09.2018 do 11.00 hodiny,
 • súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky, ktorú si možno stiahnuť z internetovej stránky www.lesybrezno.sk, www.brezno.sk, podstránka – Ponuka majetku mesta (pod týmto textom), alebo si ho možno osobne prevziať v úradných hodinách na sekretariáte spoločnosti Lesy mesta Brezno s.r.o. alebo v kancelárii č.d. 25, I. posch mestského úradu Brezno.;
 • povinnosť uchádzača fyzická osoba je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky (meno, priezvisko, rod. priezvisko, dát. narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt a pod.), uviesť bankové spojenie -číslo účtu a telefónne číslo;
 • povinnosť uchádzača fyzická osoba – podnikateľ, predložiť aktuálny výpis (resp. overená kópia) zo živnostenského registra resp. obchodného registra (ak je zapísaný), nie starší ako 3 mesiace, riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky, uviesť titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, uviesť bankové spojenie -číslo účtu a telefónne číslo;
 • povinnosť uchádzača -právnická osoba je predložiť aktuálny výpis (resp. overená kópia ) z obchodného registra, resp. iného registra, nie starší ako 3 mesiace; riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky, uviesť sídlo a IČO, uviesť osobu oprávnenú konať za právnickú osobu -titul, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, uviesť bankové spojenie -číslo účtu a telefónne číslo;
 • k súťažnému návrhu uchádzač musí priložiť  čestné prehlásenie, že nemá žiadny dlh voči mestu Brezno a ani organizáciám zriadeným mestom a vyplnené tlačivo „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ zverejnené na www. brezno.sk a www.lesybrezno.sk
 • pri ponukách zasielaných poštou alebo kuriérom nerozhoduje pečiatka pošty, ale deň doručenia návrhu v sídle vyhlasovateľa. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.

 

Neprihliada sa na návrhy navrhovateľov, ktorí sú v konkurze alebo v likvidácii, alebo ktorí majú voči Mestu Brezno a jeho príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, ako aj k spoločnostiam s väčšinovou účasťou ku dňu podania ponuky akýkoľvek peňažný, alebo nepeňažný záväzok po lehote splatnosti, ako aj záväzok, ktorý mesto muselo odpísať ako nevymožiteľný.

 

 

B/        Minimálna ponúknutá cena za predmet súťaže

 

Minimálna kúpna cena požadovaná vyhlasovateľom je 45,- EUR za 1 m2 pozemku.

 

 C/       Kritéria hodnotenia predložených návrhov  

             1/ Jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvyššie ponúknutá   kúpna cena nehnuteľností predložená  navrhovateľom.

             2/ Najvyššej ponúknutej cene za nehnuteľnosti bude pridelené poradie  č.1, ďalšej v poradí ako druhej najvýhodnejšej poradie č.2 atď. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za nehnuteľnosti, rozhodne skorší termín podania návrhu.

F/        Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy na ktorých vyhlasovateľ trvá :

 • požaduje, aby úspešný uchádzač do 30 dní od doručenia písomného akceptovania ponuky uzatvoril kúpnu zmluvu s vyhlasovateľom;
 • požaduje, aby úspešný uchádzač uhradil kúpnu cenu do 15 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy, inak si vyhlasovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, prípadne právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 10 % z kúpnej ceny, ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu v požadovanej lehote splatnosti;
 • úspešný uchádzač sa zaväzuje kúpiť predmet súťaže v stave v akom sa nachádza ku dňu podpisu kúpnej zmluvy (t.j. ako stojí a leží);
 • podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po uhradení celej kúpnej ceny;
 • správne poplatky spojené s návrhom na vklad znáša v plnom rozsahu navrhovateľ - kupujúci;

G/        1/ Vyhlasovateľ je oprávnený :

 • podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po uhradení celej kúpnej ceny a uhradení správneho poplatku za vklad do katastra nehnuteľností zo strany kupujúceho;
 • v prípade nedodržania platobných podmienok a lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmet súťaže ponúknuť na odkúpenie ďalším navrhovateľom v poradí určenom pri vyhodnotení predložených ponúk;

  2/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo :

 • odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy;
 • vyhlásené podmienky súťaže meniť, alebo súťaž  zrušiť bez výberu súťažného návrhu, aj po predložení súťažných návrhov, alebo súťaž zrušiť počas lehoty na ich výber, ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže;
 • zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak ako bola vyhlásená (úradná tabuľa a internetová stránka mesta);

H/ Spôsob vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže

 • navrhovateľ víťaznej ponuky /víťazných ponúk/ bude o výbere ponuky informovaný do 10 pracovných dní od vyhodnotenia súťažných návrhov súťažnou komisiou;
 • vyhlasovateľ zároveň uverejní informáciu o víťazovi /víťazoch/ obchodnej verejnej súťaže alebo o ukončení obchodnej verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu alebo o zrušení obchodnej verejnej súťaže alebo o zmene podmienok obchodnej verejnej súťaže na webovom sídle vyhlasovateľa (www.lesybrezno.sk) a na úradnej tabuli;
 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietajú, a to na webovom sídle vyhlasovateľa (www.lesybrezno.sk) a na úradnej tabuli najneskôr do 30 dní od uzatvorenia zmluvy s vybraným uchádzačom. Od tohto okamihu nie sú neúspešní účastníci súťaže viazaní svojimi návrhmi. Vo vzťahu k neúspešným účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky podanej do súťaže;
 • vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí podali súťažný návrh a nesplnili podmienky súťaže, že ich návrh sa nezaraďuje do vyhodnotenia súťažných ponúk, a to

na webovom sídle vyhlasovateľa (www.lesybrezno.sk). Vo vzťahu k týmto účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky podanej do súťaže;

I/ Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 • uchádzač podaním súťažného návrhu prejavuje súhlas s časovým priebehom obchodnej verejnej súťaže, dodržiavaním požiadaviek na dôvernosť údajov, vymedzením predmetu obchodnej verejnej súťaže obsahom zamýšľanej zmluvy na ktorých vyhlasovateľ trvá a uverejnenými podmienkami;
 • účastníci súťaže sú viazaní svojimi návrhmi do doručenia oznámenia vyhlasovateľa, že ich návrhy sa odmietli
 • jazyk, v ktorom uchádzači musia predložiť svoj súťažný návrh je slovenský jazyk;
 • zasadnutia komisie je prístupné verejnosti, ako aj účastníkom súťaže, s prihliadnutím na kapacitu miestnosti, kde sa výsledky súťaže budú vyhodnocovať;
 • na neúčasť niektorého z uchádzačov pri otváraní obálok sa neprihliada;
 • návrh je neodvolateľný odo dňa nasledujúceho po dni skončenia podávania súťažných návrhov;
 • vyhlasovateľ náklady spojené s účasťou navrhovateľa na súťaži neuhrádza;
 • do vyhodnotenia bude zaradená každá ponuka, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti podľa podmienok pre zaradenie do obchodnej verejnej súťaže;
 • osobitný nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká uchádzačovi, ktorý v súťaži zvíťazil a ani uchádzačovi, ktorý bol v súťaži neúspešný alebo nesplnil podmienky súťaže a bol vylúčený,
 • materiály predložené v ponuke sa navrhovateľom nevracajú

J/ Podávanie informácii

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na sekretariáte spoločnosti Lesy mesta Brezno s.r.o.  a na Mestskom úrade v Brezne – odbor služieb občanom a vnútornej správy (kancelária č. 25, I. posch.), telefonicky na č. tel.: 048 6306 262, alebo e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.;

Brezno 11.09 .2018                                                                     Ing. Ján Lukáč v.  r.

                                                                             Konateľ spoločnosti lesy mesta  Brezna s.r.o.

Súbory na stiahnutie

2018_09_11_ovs_vyhlasenie-lesy-hlinka-2 PDF - dokument 230.57 kB

2018_09_11_ovs_hlinka-2--tlacivo-cenovej-ponuky-fo-podnikatel doc - textový dokument 77.23 kB

2018_09_11_ovs_hlinka-2--tlacivo-cenovej-ponuky-po doc - textový dokument 79.37 kB

2018_09_11_ovs_hlinka-2-tlacivo-cenovej-ponuky-fo doc - textový dokument 85.46 kB

2018_09_11_ovs_suhlas-osobne-udaje-hlinka-2 doc - textový dokument 14.69 kB