Obchodná verejná súťaž - predaj pozemkov - Hlinka (2)

LESY MESTA BREZNO s.r.o., IČO: 36 027 537, Švermova 1027/7, 977 01 Brezno

vyhlasujú

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku spoločnosti Lesy mesta Brezno s.r.o. a to :

  • novovytvorené parcely C-KN č. 8121/2 - trvalé trávne porasty o výmere 862 m2, C-KN č. 8121/3 - trvalé trávne porasty o výmere 799 m2 , C-KN č. 8121/4 - trvalé trávne porasty o výmere 762 m2 a C-KN č. 8121/5 trvalé trávne porasty o výmere 719 m2, vytvorené geometrickým plánom vyhotovenom spoločnosťou Siman a Jorčík, spol. s r. o., IČO: 00634808 Židlovo 3 Brezno č.00634808-132/2018, ktoré vznikli oddelením z  parcely reg. C-KN č. 8121  trvalé trávne porasty o výmere 9 207 m2

všetky evidované v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny na liste vlastníctva č. 5506, k. ú. Brezno, pod B1 vlastníctvo vedené v prospech spoločnosti LESY MESTA BREZNO s.r.o. v podiele 1/1.

Bližšie informácie a tlačivá cenovej ponuky nájdete tu