OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

 

LESY MESTA BREZNO s.r.o., IČO: 36 027 537, Švermova 1027/7, 977 01 Brezno

vyhlasujú

 

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení

   obchodnÚ verejnÚ súťaž

na odkúpenie NEhnuteľného majetku SPOLOČNOSTI

LESY MESTA BREZNO s.r.o.:

  • novovytvorená parcela C-KN č. 8121/2 - trvalé trávne porasty o výmere 862 m2, vytvorený geometrickým plánom vyhotoveným spoločnosťou Siman a Jorčík, spol. s r. o., IČO: 00634808 Židlovo 3 Brezno č.00634808-078/18, ktorý vznikol oddelením z  parcely reg. C-KN č. 8121  trvalé trávne porasty o výmere 9 207 m2

všetky evidované v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny na liste vlastníctva č. 5506, k. ú. Brezno, pod B1 vlastníctvo vedené v prospech spoločnosti LESY MESTA BREZNO s.r.o. v podiele 1/1

a to obchodnou verejnou súťažou vyhlásenou v zmysle § 281 až § 288 Obchodného zákonníka, za minimálnu kúpnu cenu vo výške 45,- EUR za 1 m2 pozemku

Lehota na predkladanie súťažných návrhov končí dňa 10.04.2019 o 11.00 hodine.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli mesta Brezno a na webovom sídle spoločnosti LESY MESTA BREZNO od 12.03.2019.

Tlačivo záväznej súťažnej ponuky a základné informácie je možné získať:

  • na adrese : LESY MESTA BREZNO s.r.o.

Švermova 1027/7 
977 01 Brezno

  • na webovom sídle spoločnosti LESY MESTA BREZNO
  • e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.;
  • informácie aj telefonicky na č. telefónu: 048 6306 262

                                                                           

                                                                                                                Ing. Ján Lukáč

                                                                                                             Konateľ spoločnosti

Bližšie informácie a tlačivá cenovej ponuky nájdete tu