Územie ML

Mestské lesy

Lesy obhospodarované spoločnosťou "Lesy mesta Brezno" sa nachádzajú v dvoch geomorfologických oblastiach:
- Fatransko – tatranská, kde patria celky Nízke Tatry a Horehronské podolie;
- Slovenské Rudohorie, kde patrí celok Veporské vrchy.

Majú rozlohu 7500 ha a rozprestierajú sa od hranice katastrálneho územia Brezna a Valaskej na západe, severne až na Kozie Chrbty, Ďumbier, Lajštroch, Čertovicu a Lenivú. Hranica ďalej schádza na juh za Bujakovo až ku Hronu, za Hronom až po Pohronskú Polhoru, Koreňovú a Hlbokú.

Fatransko – tatranská oblasť (lesný celok Čertovica) je územie s veľkým výškovým rozpätím, kde najnižším bodom je hladina rieky Hron 500 m n.m. a najvyšším vrchol Ďumbiera 2 043 m.n.m. Vzhľadom na veľké výškové rozpätie sa tu vyskytujú skoro všetky lesné vegetačné stupne (3. – 8.). V nižších polohách sa vyskytujú prevažne bukové porasty, prípadne zmiešané lesy. So zmenou nadmorskej výšky postupne získava prevahu smrek a jedľa, no vyskytuje sa aj fenomén, kde buk vystupuje až pod hornú hranicu lesa, ktorá je približne vo výške 1 500 m.n.m. Nad touto hranicou sa nachádzajú skupinky smreka s primiešaním   jarabiny vtáčej a súvislé porasty kosodreviny. Zastúpenie ihličnanov je 75 %.

V Slovenskom Rudohorí (lesný celok Rohozná) sa vyskytujú porasty v 3. – 6. les. vegetačnom stupni. V nižších polohách sú predovšetkým smrekové monokultúry, ktoré postupne prechádzajú do zmiešaných porastov smreka, jedle a buka, resp. až do čistých bukových porastov. Zastúpenie drevín ihličnatých je 65 %, listnatých 35 %.