O nás

Riadenie a organizačná štruktúra spoločnosti

lesy logoNáplň spoločnosti

Náplňou spoločnosti je odborné riadenie lesníckych prác v oblasti pestovania lesa, ochrany lesa, ostatných pestovných prác, ťažby a dodávok dreva, obchodnej činnosti a ochrany majetku mesta. Výrobná činnosť sa zabezpečuje dodávateľským spôsobom. Hospodári sa princípom samostatnej trhovej ekonomiky.

Najvyšší orgán spoločnosti

Je valné zhromaždenie (VZ). Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva primátor mesta. Spoločnosť má jedného konateľa vo funkcii riaditeľa organizácie. Konateľa menuje a odvoláva VZ. Kontrolnú činnosť vykonáva dozorná rada, ktorú menuje VZ. Je zložená z poslancov MsZ, zamestnancov mestského úradu, resp. odborníkov v danej problematike.

Organizačná štruktúra spoločnosti

Vychádza z princípov dvojstupňového riadenia:

I.stupeň – podnik (riadený konateľom spoločnosti)

II.stupeň – polesie (riadené vedúcim polesia), ktoré má šesť lesníckych obvodov.

Spoločnosť LMB, s.r.o. prevádzkuje expedičný sklad (ES) na Rohoznej, kde sa vykonáva triedenie a následný export sortimentov pre odberateľské subjekty. V roku 1997 bolo vytvorené Škôlkárske stredisko (ŠS) Michalová za účelom pestovania sadeníc lesných drevín pre potreby spoločnosti.