História

História

1993
1. 7. 1993 - vznik Lesov mesta Brezna ako príspevkovej organizácie po prevzatí lesného majetku patriaceho mestu Breznu od štátnych lesov. Prvými pracovníkmi boli Ing. Stehlo a Ing. Rosiar, ktorý bol zároveň prvým riaditeľom.

1995
Začiatkom roka bol zrušený Odštepný lesný závod Brezno, čím sa LMB stali jediným správcom lesov na území mesta.

1997
Na Michalovej sa začalo so škôlkarskou činnosťou. Od Štátnych lesov sa prevzalo 8,74 ha škôlok. O rozvoj škôlkarskej činnosti sa zaslúžili hlavne Ing. Bevilaqua a Ing. Horvát, ktorý bol menovaný za vedúceho novovzniknutého škôlkarskeho strediska.

1998
Dňa 1.1. vznikla na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna (č. 48/1997/IV) spoločnosť s ručením obmedzením "Lesy mesta Brezno, s.r.o., " so 100% podielom mesta Brezna.
Hlavnou náplňou práce LMB s.r.o. je starostlivosť o les a jeho odborné obhospodarovanie a vykonávanie ochrany lesného majektu mesta.

1999
V rámci škôlkárskeho strediska sa vybudovala nová lesná škôlka "Nový Brest" o rozlohe 1 056 m2 (z toho produkčná plocha je 760 m2), určená na pestovanie jedľových sadeníc.

2001
Začalo sa s pestovaním sadeníc metódou JIFFY, ktorá je založená na sejbe ihličnatého semena do lisovaných tabliet z vyberanej rašeliny. Táto metóda skracuje výrobný cyklus pestovania sadeníc na jedno vegetačné obdobie.

2004
19. 11. sa Slovenskom prehnala veterná smršť, ktorá postihla aj lesy vo vlastníctve mesta Brezna v užívaní LMB s.r.o. Zasiahnuté boli viaceré oblasti vrátane lokalít veľmi hodnotných pôvodných porastov, nachádzajúcich sa na území Národného Parku Nízke Tatry.
Prvý odhad kalamity sa pohyboval okolo 180 000 m3, ktorý sa postupne zvyšoval. Ide hlavne o porasty v oblasti Čertovice a Mlynnej, kde boli odkryté súvislé viachektárové plochy. Vývraty na štátnej ceste I/72 spôsobili jej neprejazdnosť v úseku Mýto pod Ďumbierom - Čertovica. Likvidačné práce si v dňoch 19. až 26. 11 si vyžiadali náklady vo výške 911 000 Sk.
Likvidačné práce boli riadené krízovým štábom pri OÚ, v ktorom boli zastúpené LMB s.r.o. Do práce boli zapojené všetky dostupné prostriedky, ako JMP, kone, traktory a nákladné autá a harvestor.
Ako pomoc boli na základe uznesania vlády č. 108 uvoľnené finančné prostriedky z rezervy vlády, z ktorých pre LMB s.r.o. bolo pridelené 816 940 Sk.

2005
Hlavná pozornosť bola zameraná na spracovanie veternej kalamity z 19.11. 2004 a na plnenie úloh smerujúcich k tlmeniu nepriaznivých vplyvov na zdravotný stav lesa.
Po spresnení údajov predstavuje výška kalamity k 1.1. 2005 275 000 m3.