Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky pre Zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. s názvom Vybudovanie protipožiarnej vodnej nádrže ,,Mlynná" a rekonštrukcia protipožiarnej vodnej nádrže ,,Michalová".

(uverejnené 20.02.2020)

 01 Výzva na predloženie ponuky - PDF dokument (245 kB)

(images/dokumenty/PVN_Mlynná_a_Michalová/Výzva_na_predloženie_ponuky.pdf)

02 Príloha_2_Kriteria - textový dokument (17 kB)

(images/dokumenty/PVN_Mlynná_a_Michalová/Príloha_2_Kriteria.docx)

03 Príloha_3_Návrh_zmluvy - textový dokument (47 kB)

(images/dokumenty/PVN_Mlynná_a_Michalová/Príloha_3_Návrh_zmluvy.docx)

04 Príloha_4_Identifikačné údaje - textový dokument (14 kB)

(images/dokumenty/PVN_Mlynná_a_Michalová/Príloha_4_Identifikačné_údaje.docx)

Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom

Na základe vyhodnotenia ponúk v zadaní zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní s predmetom zákazky: ,,Vybudovanie protipožiarnej vodnej nádrže ,,Mlynná" a rekonštrukcia protipožiarnej vodnej nádrže ,,Michalová", v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňujeme ZMLUVU O DIELO s neoddeliteľnými prílohami s víťazným uchádzačom:                                                  

(uverejnené 01.04.2020)

Zmluva o dielo s neoddeliteľnými prílohami - PDF dokument (10 885 kB)

 

Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom

Na základe vyhodnotenia podlimitnej zákazky, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania 34/2021 pod číslom 9549 - WYS zo dňa 03.02.2021 s predmetom zákazky: "Projekt obnovy lesa na LC Mestské lesy Brezno - Rohozná", v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňujeme ZMLUVU O DIELO s víťazným uchádzačom:                                                  

(uverejnené 20.05.2021)

01 Zmluva o dielo - PDF dokument (764 kB)

02 Príloha_1_Specifikacia predmetu zmluvy - PDF dokument (510 kB)

03 Príloha_2_Zoznam subdodavatelov - PDF dokument (985 kB)

04 Príloha_3_Rozpocet - PDF dokument (621 kB)